ชื่อศศิกานต์ จำเกิด ชื่อเล่นชื่อตังเมย์ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีที่ 2